بایگانی برچسب : در Excel 2013

ترانهادن سطرها و ستون ها در Excel 2013

ترانهادن سطرها و ستون ها در Excel 2013

شما برای راه اندازی کاربرگ خود را با تمام ردیف و عنوان ستون ها را وارد تمام داده های خود کرده اید. و سپس شما آن را نگاهی بهتر در صورت ردیف ستون و ستون ردیف بودند کشف کند .چگونه می توان این کار را انجام دهم؟ ادامه مطلب »

پنهان کردن و آشکار کردن سطرها و ستون ها در Excel 2013

پنهان کردن و آشکار کردن سطرها و ستون ها در Excel 2013

ممکن است شما می خواهید  یک ردیف یا ستون از یک صفحه گسترده (spreadsheet) وجود دارد،را حذف کنید. اما نمی خواهید به طور دائم آن را از فایل کاربرگ حذف کنید. Excel  یکی از ویژگی های است که به شما اجازه می دهد به طور موقت یک ردیف یا ستون  را پنهان کنید. ادامه مطلب »