بایگانی برچسب : ترانهادن سطر

ترانهادن سطرها و ستون ها در Excel 2013

ترانهادن سطرها و ستون ها در Excel 2013

شما برای راه اندازی کاربرگ خود را با تمام ردیف و عنوان ستون ها را وارد تمام داده های خود کرده اید. و سپس شما آن را نگاهی بهتر در صورت ردیف ستون و ستون ردیف بودند کشف کند .چگونه می توان این کار را انجام دهم؟ ادامه مطلب »