بایگانی برچسب : اضافه کردن یک کارت کسب و کار (business card) تصویر

اضافه کردن یک کارت کسب و کار (business card) تصویر در Outlook 2013 به امضا بدون کارت مجازی ( VCF )

اضافه کردن یک کارت کسب و کار (business card) تصویر در Outlook 2013 به امضا بدون کارت مجازی ( VCF )

هنگامی که شما یک کارت کسب و کار(business card) برای یک امضا اضافه کردید، یک تصویر از کارت های کسب و کار(business card) به امضا وکارت مجازی ( VCF ) فایل متصل است وارد می شود. اگر شما نمی خواهید فایل کارت ویزیت ضمیمه شود، می توانید تصویر را فقط به امضای خود را وارد کنید. ادامه مطلب »